Stardew Valley Wiki
둘러보기로 가기 검색하러 가기
Hops.png
맥주 향을 만드는 씁쓸하고 신맛이 나는 꽃.
정보
씨앗 Hops Starter.png 홉 종자
성장 시간 11 일
계절 Summer.png여름
기력 / 체력
Energy.png
45
Health.png
20
Energy.png
Silver Quality Icon.png
63
Health.png
Silver Quality Icon.png
28
Energy.png
Gold Quality Icon.png
81
Health.png
Gold Quality Icon.png
36
Energy.png
Iridium Quality Icon.png
117
Health.png
Iridium Quality Icon.png
52
판매가격
기본 가격 Tiller.png 경작인 (+10%)
Hops.png
25골드
Hops.png
Silver Quality Icon.png
31골드
Hops.png
Gold Quality Icon.png
37골드
Hops.png
Iridium Quality Icon.png
50골드
Hops.png
27골드
Hops.png
Silver Quality Icon.png
34골드
Hops.png
Gold Quality Icon.png
40골드
Hops.png
Iridium Quality Icon.png
55골드
장인 생산품 판매가격
기본 가격 Artisan.png 장인 (+40%)
Pale Ale.png
300골드
Pale Ale.png
Silver Quality Icon.png
375골드
Pale Ale.png
Gold Quality Icon.png
450골드
Pale Ale.png
Iridium Quality Icon.png
600골드
Pickles.png
100골드
Pale Ale.png
420골드
Pale Ale.png
Silver Quality Icon.png
525골드
Pale Ale.png
Gold Quality Icon.png
630골드
Pale Ale.png
Iridium Quality Icon.png
840골드
Pickles.png
140골드

홉 종자에서 자라는데 11일이 걸리는 야채 작물입니다.

홉을 술통에 넣어 페일 에일을 만들 수 있습니다. 페일 에일은 보다 고수익인 것이 스타프루트 와인 밖에 없을 정도로 투자대비 가장 고수익인 것들 중 하나입니다.

단계

홉을 심은 자리는 지나갈 수 없습니다. 죽은 홉의 자리는 지나갈 수 있습니다.

1 단계 2 단계 3 단계 4 단계 5 단계 수확 수확 후
Hops Stage 1.png
Hops Stage 3.png
Hops Stage 4.png
Hops Stage 5.png
Hops Stage 6.png
Hops Stage 7.png
Hops Stage 8.png
1 일 1 일 2 일 3 일 4 일 총: 11 일 이후 매일 생산.

작물 성장 달력

기본
Hops Stage 1.png
Hops Stage 3.png
Hops Stage 4.png
Hops Stage 4.png
Hops Stage 5.png
Hops Stage 5.png
Hops Stage 5.png
Hops Stage 6.png
Hops Stage 6.png
Hops Stage 6.png
Hops Stage 6.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
농업 전문가와 성장 촉진제 비교
Speed-Gro.png 성장 촉진제 Deluxe Speed-Gro.png 디럭스 성장 촉진제 Hyper Speed-Gro.png 하이퍼 성장 촉진제
일반
10%*
Hops Stage 1.png
Hops Stage 4.png
Hops Stage 5.png
Hops Stage 5.png
Hops Stage 5.png
Hops Stage 6.png
Hops Stage 6.png
Hops Stage 6.png
Hops Stage 6.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
25%
Hops Stage 1.png
Hops Stage 4.png
Hops Stage 5.png
Hops Stage 5.png
Hops Stage 6.png
Hops Stage 6.png
Hops Stage 6.png
Hops Stage 6.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
33%
Hops Stage 1.png
Hops Stage 4.png
Hops Stage 5.png
Hops Stage 5.png
Hops Stage 6.png
Hops Stage 6.png
Hops Stage 6.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
*10% 표는 어떤 비료도 없이 농업 전문가만 적용될 때와 같습니다.
Agriculturist.png 농업 전문가
20%
Hops Stage 1.png
Hops Stage 4.png
Hops Stage 5.png
Hops Stage 5.png
Hops Stage 6.png
Hops Stage 6.png
Hops Stage 6.png
Hops Stage 6.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
35%
Hops Stage 1.png
Hops Stage 4.png
Hops Stage 5.png
Hops Stage 5.png
Hops Stage 6.png
Hops Stage 6.png
Hops Stage 6.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
43%
Hops Stage 1.png
Hops Stage 4.png
Hops Stage 5.png
Hops Stage 5.png
Hops Stage 6.png
Hops Stage 6.png
Hops Stage 6.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png
Hops.png

선물

마을 주민 반응

중립 Gus Icon.png 거스Demetrius Icon.png 드미트리우스Dwarf Icon.png 드워프Linus Icon.png 라이너스Leah Icon.png 레아Robin Icon.png 로빈Lewis Icon.png 루이스Marnie Icon.png 마니Maru Icon.png 마루Wizard Icon.png 마법사Vincent Icon.png 빈센트Sandy Icon.png 샌디Sam Icon.png Sebastian Icon.png 세바스찬Shane Icon.png 셰인Alex Icon.png 알렉스Abigail Icon.png 애비게일Emily Icon.png 에밀리Evelyn Icon.png 에블린Elliott Icon.png 엘리엇Willy Icon.png 윌리Jas Icon.png 재스Jodi Icon.png 조디George Icon.png 조지Caroline Icon.png 캐롤라인Kent Icon.png 켄트Krobus Icon.png 크로버스Clint Icon.png 클린트Pam Icon.png Pierre Icon.png 피에르Harvey Icon.png 하비Haley Icon.png 헤일리
혐오함 Penny Icon.png 페니

꾸러미

홉은 어떤 꾸러미에도 사용되지 않습니다.

레시피

홉은 어떤 레시피에도 사용되지 않습니다.

장인 제작품

홉을 술통에 넣어 페일 에일을 만들 수 있습니다. 페일 에일은 숙성용 나무통으로 숙성시켜 품질을 올릴 수도 있습니다.

사진 이름 설명 재료 필요 설비 소요시간 판매가격
Pale Ale.png
페일 에일 음주는 적당히. Hops.png  (1)
Keg.png
술통
Time Icon.png 2250분 (37.5시간 ≈1.5일) data-sort-value="300">Gold.png300골드

재단

홉은 재봉틀에 사용해서 염색 가능한 셔츠와 벨트를 만들 수 있습니다. Shirt159.png

홉은 한 계절에 농사 스킬의 경험치를 2번째로 빨리 올릴 수 있는 작물입니다(얼마나 빨리 자라냐에 따라서 102에서 126이 될 수 있습니다). 이는 다 자란 고대 과일만이 따라잡을 수 있는 수준입니다. 대량의 홉 종자로 첫 여름에 농사 스킬 레벨을 빠르게 올릴 수 있습니다.

연혁

  • 1.4: 재단에 사용할 수 있습니다.