Stardew Valley Wiki
둘러보기로 가기 검색하러 가기
Wheat.png
가장 널리 재배되는 곡물 중 하나. 빵이나 케이크 요리에 적합한 가루를 만들 수 있습니다.
정보
씨앗 Wheat Seeds.png 밀 씨앗
성장 시간 4 일
계절 Summer.png여름Fall.png가을
기력 먹을 수 없음
판매가격
기본 가격 Tiller.png 경작인 (+10%)
Wheat.png
25골드
Wheat.png
Silver Quality Icon.png
31골드
Wheat.png
Gold Quality Icon.png
37골드
Wheat.png
Iridium Quality Icon.png
50골드
Wheat.png
27골드
Wheat.png
Silver Quality Icon.png
34골드
Wheat.png
Gold Quality Icon.png
40골드
Wheat.png
Iridium Quality Icon.png
55골드
장인 생산품 판매가격
기본 가격 Artisan.png 장인 (+40%)
Beer.png
200골드
Beer.png
Silver Quality Icon.png
250골드
Beer.png
Gold Quality Icon.png
300골드
Beer.png
Iridium Quality Icon.png
400골드
Pickles.png
100골드
Beer.png
280골드
Beer.png
Silver Quality Icon.png
350골드
Beer.png
Gold Quality Icon.png
420골드
Beer.png
Iridium Quality Icon.png
560골드
Pickles.png
140골드

밀 씨앗에서 자라는데 4일이 걸리는 야채 작물입니다. 밀은 이나 황금 낫을 사용해야 수확할 수 있습니다. 밀을 수확할 때 40%의 확률로 건초를 드랍합니다.

맥주 외에도, 풍차에 밀을 사용해서 밀가루를 만들 수 있습니다. 밀 1개당 밀가루 1개가 만들어집니다. 완성된 밀가루는 다음날 아침 풍차 오른쪽에 있는 상자에 나타납니다.

단계

1 단계 2 단계 3 단계 4 단계 수확
Wheat Stage 1.png
Wheat Stage 2.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat Stage 5.png
1 일 1 일 1 일 1 일 총: 4 일

작물 성장 달력

기본
Wheat Stage 1.png
Wheat Stage 2.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 2.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 2.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 2.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 2.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 2.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 2.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
농업 전문가와 성장 촉진제 비교
Speed-Gro.png 성장 촉진제 Deluxe Speed-Gro.png 디럭스 성장 촉진제 Hyper Speed-Gro.png 하이퍼 성장 촉진제
일반
10%*
Wheat Stage 1.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
25%
Wheat Stage 1.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
33%
Wheat Stage 1.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
*10% 표는 어떤 비료도 없이 농업 전문가만 적용될 때와 같습니다.
Agriculturist.png 농업 전문가
20%
Wheat Stage 1.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
35%
Wheat Stage 1.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
43%
Wheat Stage 1.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png

다 계절 작물

밀은 여름과 가을에 심을 수 있으며 작물의 성장은 둘 다 같습니다.

만약 여름 28일에 밀이 심어져 있으면(어느 성장단계일 때라도), 가을 1일이 되어도 똑같이 자랍니다. 여름 28일에 밀 아래의 비료는 가을 1일이 되도 사라지지 않습니다. 밀이 다 자란 채로 가을 1일이 되면 비료와 경작한 토양이 사라지지 않게 막아줍니다.

선물

마을 주민 반응

중립 Gus Icon.png 거스Demetrius Icon.png 드미트리우스Dwarf Icon.png 드워프Linus Icon.png 라이너스Leah Icon.png 레아Robin Icon.png 로빈Lewis Icon.png 루이스Marnie Icon.png 마니Maru Icon.png 마루Wizard Icon.png 마법사Vincent Icon.png 빈센트Sandy Icon.png 샌디Sam Icon.png Sebastian Icon.png 세바스찬Shane Icon.png 셰인Alex Icon.png 알렉스Abigail Icon.png 애비게일Emily Icon.png 에밀리Evelyn Icon.png 에블린Elliott Icon.png 엘리엇Willy Icon.png 윌리Jas Icon.png 재스Jodi Icon.png 조디George Icon.png 조지Caroline Icon.png 캐롤라인Kent Icon.png 켄트Krobus Icon.png 크로버스Clint Icon.png 클린트Pam Icon.png Penny Icon.png 페니Pierre Icon.png 피에르Harvey Icon.png 하비Haley Icon.png 헤일리

꾸러미

밀가루 10개는 게시판Bundle Yellow.png 사료 꾸러미에 사용할 수 있습니다. 10개의 밀가루는 반드시 같은 품질(일반, 은별, 또는 금별)이어야 합니다.

레시피

사진 이름 설명 재료 필요 설비 소요시간 판매가격
Wheat Flour.png
밀가루 밀 씨앗을 으깨서 만든 흔한 요리 재료. Wheat.png  (1)
Mill.png
풍차
다음날 아침에 완성 data-sort-value="50">Gold.png50골드

장인 제작품

밀을 술통에 넣어 맥주를 만들 수 있습니다. 맥주는 숙성용 나무통으로 숙성시켜 품질을 올릴 수 있습니다.

사진 이름 설명 재료 필요 설비 소요시간 판매가격
Beer.png
맥주 음주는 절제해서. Wheat.png  (1)
Keg.png
술통
Time Icon.png 1750분 (1-2 일) data-sort-value="200">Gold.png200골드

재단

밀는 재봉틀에 사용해서 염색 가능한 크롭 탱크탑을 만들 수 있습니다.

  • 남성용: Shirt132.png
  • 여성용: Shirt133.png

퀘스트

연혁

  • 1.0: 추가됨.
  • 1.1: 풍차에 사용해서 밀가루를 만들 수 있습니다.
  • 1.4: 건초를 드랍할 확률이 추가됩니다. 재단에 사용할 수 있습니다.